Navigáció

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

ADATKEZELŐ:Infinity Gems Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME:1098 Budapest, Toronyház utca 5/1. 2. em. 4.
SZÉKHELY:1098 Budapest, Toronyház utca 5/1. 2. em. 4.
FIÓKTELEP:1146 Budapest, Egressy út 17-21. (bej.: Mexikói út 25.)
ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:info@cftesseract.com
ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA:+36 30 733 0205

I.

Az átlátható adatkezelés érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyes adatkezelési célokat, azok jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés időtartamát tagolt és közérthető formában, könnyen átlátható módon az I. részben tömören összefoglaltuk. Az adatok kezelésének a célját, illetve jogalapját a szöveges tájékoztatón túl, tagolt módon táblázatban, az alábbiakban is jelezzük.

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK A CÉLJAAZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Sportszolgáltatás igénybevétele – MINDBODY fiók –Az Ön hozzájárulása
Direkt marketingAz Ön hozzájárulása
Elektronikus megfigyelőrendszerAz Ön hozzájárulása

II.

Az adatkezelési tájékoztató II. részében felvilágosítást adunk az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól, illetőleg egyes szabadságairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

 

I.1. SPORTSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE –MINDBODY FIÓK

I.1.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az Ön beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása, továbbá a kapcsolattartás.

I.1.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó a tagságnyilvántartó rendszer üzemeltetője, név szerint a MINDBODY  Inc. (4051 Broad Street Suite 220. San Louis Obispo, CA 93401 U.S.A.)

I.1.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

A honlapunkon, azaz www.cftesseract.com oldalon történt regisztráció vagy személyesen a Társaságunk edzőtermében történt önkéntes hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

I.1.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési idejét, az Ön elektronikus levélcímét (e-mail), illetőleg amennyiben megadta, úgy az Ön lakcímét, mobiltelefonszámát, otthoni és munkahelyi telefonszámát.

I.1.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön fenntartja a MINDBODY fiókját. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy töröljük az Ön személyes adatait, úgy az adatainak törlése esetén megszűnik az Ön MINDBODY Inc. üzemeltetője által megjelenített MINDBODY fiókja.

 

I.2. DIREKT MARKETING

I.2.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése, illetve a Társaságunk üzemeltetése alatt álló CrossFit Tesseract edzőterem ismertségének növelése.

I.2.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó a tagságnyilvántartó rendszer üzemeltetője, név szerint a MINDBODY  Inc. (4051 Broad Street Suite 220. San Louis Obispo, CA 93401 U.S.A.)

I.2.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Grtv. 6.§ (1)]

I.2.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön Neve és  elektronikus levélcíme. (e-mail cím)

I.2.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásának a visszavonását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti Társaságunk fióktelepén, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az info@cftesseract.com elektronikus levélcímre küldött e-mail útján. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja továbbá személyes MINDBODY fiókjában.

 

I.3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

I.3.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A Társaságunk székhelyének és fióktelepeinek (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) elektronikus megfigyelése, amely során kép,- hang, – valamint kép és hangfelvétel kezelése az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

I.3.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Társaságunk az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.3.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az Ön hozzájárulása ráutaló magatartás formájában.

Azaz amennyiben belép Társaságunk fióktelepének azon helyiségeibe ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre. [(Sztv. 30§ (2)]

I.3.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön képmását, hangját, továbbá az Ön magatartását kezeli Társaságunk.

I.3.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített kép, hang, valamint kép- és hangfelvételt nem került felhasználásra.

 

II. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK (II.1.-II.7.) ÉS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. (II.8.)

II.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai.
 • Az Ön által megadott személyes adatok kategóriái.
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

II.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a kérésre a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Önre vonatkozó pontatlan adatokat MINDBODY fiókjában online bármikor módosíthatja.

II.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaságunk pedig köteles a törlést elvégezni, amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük.
 • Ön visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását vagy amennyiben Ön visszavonja a különleges személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az Ön személyes adatait Társaságunk jogellenes kezeli
 • Az Ön személyes adatait a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése alapján törölni kell
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

II.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az alábbiakban meghatározott speciális esetekben kérheti az adatainak kezelésének a korlátozását. A korlátozás alatt azt kell érteni, hogy az Ön adatait a Társaságunk köteles tovább tárolni, de a személyes adatait kezelni csak az Ön hozzájárulásával vagy jogérvényesítés céljából lehet.

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az Ön adatainak a kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

II.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk, amennyiben a személyes adatait hozzájárulása alapján, illetve automatizált módon kezeljük.

II.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen. Amennyiben Ön a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezeljük.

II.7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 • Ön és a Társaságunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • (döntés) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
 • Az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

II.8. JOGORVOLSATI LEHETŐSÉG

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat [nem vagyoni kártérítés] abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

III. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

III.1. ADATBIZTONSÁG

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

III.2. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉT AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK SZERINT KEZELJÜK, VAGY KEZELHETJÜK

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Gdpr.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Sztv.)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a klubjainkban kihelyezett dokumentáció útján.

 

2018. szeptember 3.